sipkadole

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

V dňoch 27.-28. novembra 2019 sa konalo v poradí už druhé hodnotiace stretnutie H2020 projektu CONVERGE, ktoré tentokrát organizovali zástupcovia Centra Excelentnosti (R&D) na pôde spoločnosti Envien Group. Zahraniční partneri mali unikátnu možnosť nahliadnuť na proces výroby biopalív. Počas stretnutia sa účastníci navzájom informovali o výsledkoch

uskutočnených testov a analýz, identifikovali sa ďalšie úlohy. Cieľom medzinárodného stretnutia bolo aj navrhnutie časovej postupnosti a prípravy komunikačných stratégií na očakávané stretnutie s projektovým hodnotiteľom z európskej komisie v Bruseli, ktoré sa uskutoční v marci 2020.

http://www.fgatelier.sk