sipkadole

Spoločnosť Enviral a.s. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavreli dňa 4.6.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 177 462,00€ .

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia do 25 rokov veku. Cieľom projektu je získanie praktických skúsenosti, pracovných návykov a zručností z výrobných a pracovných postupov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa.

Vzdelávanie bude prebiehať počas letných prázdnin a v prípade študentov vysokých škôl aj v prestávke medzi zimným a letným semestrom, resp. počas semestra. Na základe hodnotenia ich práce, zručností a celkového prístupu k prideleným úlohám bude študentom ponúknutá možnosť zamestnať sa po ukončení ich štúdia v našej spoločnosti.

Projekt je realizovaný v období od 7/2018 – 6/2020 a je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

plagat projekt letna skola

 

Zmluva o poskytnutí NFP, PDF 2.8 MBloga projektu

http://www.fgatelier.sk