enviral 1od roku 2007 sme vyrobili viac ako 1 000 000 m3 bioetanolu, ktorým sme nahradili takmer 750 000 ton ropy pri výrobe benzínu a zabezpečili úsporu okolo 1 000 000 ton CO2
sipkadole

Akciová spoločnosť Enviral bola založená v roku 2004, ako prvý výrobca bioetanolu na Slovensku. Komerčná výroba bola v podniku spustená už v júli 2007. Aktuálna ročná produkčná kapacita predstavuje 175 tisíc m3 bioetanolu. Spoločnosť Enviral si zakladá na kvalite a moderných technológiách, a zároveň zamestnáva najlepších odborníkov kvalifikovaných v chemicko-technologickej špecializácii.

Areál spoločnosti je rozsiahly a popri výrobe v ňom dominujú aj skladovacie kapacity, ktoré pokrývajú tretinu ročnej spotreby vstupnej suroviny. Tá je dodávaná prostredníctvom železničnej vlečky, napojenej na národný železničný uzol v Leopoldove, alebo automobilovou dopravou. Vyrobený etanol sa expeduje železničnou dopravou a v minimálnej miere aj auto cisternami, čo znižuje emisie skleníkových plynov emitované pri transporte.

Výroba bioetanolu v Envirale je bezodpadová. K inštalovaným technológiám, patrí aj vlastná čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje vysokú čistotu vypúšťaných vôd do recipientu. Pri spracovaní odpadných vôd vzniká bioplyn s vysokým obsahom metánu, ktorý je následne spaľovaný vo vlastnej plynovej kotolni. Celý proces výroby je zameraný na minimalizáciu spotreby elektrickej energie a zemného plynu, čím bioetanol vyrobený v spoločnosti Enviral dosahuje vysokú úsporu emisií skleníkových plynov, minimálne 70 % v porovnaní s fosílnym palivom - benzínom.

Zárukou zabezpečenia a garancie kvality vyrábaných produktov pre zákazníkov spoločnosti ENVIRAL je zavedenie a certifikácia systémov STN EN ISO 9001:2015, HACCP, ISCC, GMP+ a ISO 14001:2015.

http://www.fgatelier.sk