sipkadole

Čo je bioetanol?

Bioetanol - palivový etanol - je vysoko oktánové biopalivo, ktoré sa vyrába technológiou alkoholového kvasenia surovín s vysokým obsahom škrobu (kukurica, obilie). Bioetanol z väčšej časti vyrábame z kukurice, ktorá sa dopestuje na území Slovenskej republiky. Tým znižujeme závislosť ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia a podporujeme zamestnanosť v slovenskom poľnohospodárskom sektore. Ročná spotreba kukurice je na úrovni 360 - 370 tisíc ton. Vedľajším produktom pri výrobe bioetanolu je tzv. DDGS, ktoré má uplatnenie ako krmivo a kukuričný olej, určený na výrobu biodieselu.

Bioetanol alebo jeho deriváty sa v súčasnosti využívajú ako prímes do konvenčných minerálnych palív vo forme ETBE (etyltercbutyléter), vďaka čomu sa znižujú náklady na výrobu fosílneho paliva, zvyšuje sa jeho oktánové číslo a kvalita. Zároveň sa znižuje množstvo emisií CO2 pri výrobe fosílneho paliva.

Aký je princíp výroby bioetanolu?

schema enviral sk

Aký bol vývoj využitia bioetanolu?

Bioetanol bol jedným z prvých palív, ktoré sa využívalo v automobilových motoroch vôbec. Vo väčšej miere sa využívalo počas druhej svetovej vojny v Nemecku, Brazílii, na Filipínach a v Spojených Štátoch. V povojnovom období sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými. Bolo teda len otázkou kedy príde čas, a fosílne palivá sa začnú nahrádzať bioetanolom. Zmena nastala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (ropné šoky), kedy boli obmedzené dodávky ropy. Produkcia bioetanolu sa opäť stala aktuálnou a zaujala miesto dôležitého doplnkového zdroja paliva. V súčasnosti možno hovoriť o bioetanole ako o alternatívnom palive.

V čom spočíva výhoda bioetanolu?

- ide o obnoviteľný zdroj energie
- pozitívne vplýva na zníženie znečisťovania ovzdušia
- predstavuje energetickú istotu/bezpečnosť – zníženie závislosti na rope z nestabilných krajín
- výrazné rozšírenie trhu pre poľnohospodárov
- palivo má vďaka nemu vysoký oktánový rating pri relatívne nízkych nákladoch
- čistý bioetanol môže úplne nahradiť konvenčné palivá v prispôsobených motoroch, ako prímes (do 10 % koncentrácie) môže byť pridávaný do bežných, neprispôsobených motorov
- priamo aj nepriamo zamestnáva tisíce ľudí v EU

Koľko surovín je potrebných na výrobu 1000 litrov bioetanolu? /pri priemernom obsahu škrobu a cukru/

Kukurica cca 2 380 kg
Pšenica cca 2 630 kg
Cukrová repa cca 10 000 kg
Cukrová trstina cca 13 000 kg

Podporuje vláda SR využívanie bioetanolu ako alternatívneho paliva v doprave?

Vláda Slovenskej republiky podporuje rozvoj produkcie a využívanie bioetanolu prostredníctvom legislatívnych noriem, určujúcich povinný minimálny podiel biozložky v palivách, ktoré sú využívané na území SR. Národné normy sa odvíjajú od noriem Európskej únie, ktorá tiež používanie biopalív podporuje a vyžaduje ich ďalší rozvoj.

Výsledkom slovenskej legislatívy je súčasná povinnosť výrobcov a predajcov umiestňovať a ponúkať v motorových benzínoch a motorovej nafte, používaných na dopravné účely, minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív.

http://www.fgatelier.sk