sipkadole

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

V dňoch 27.-28. novembra 2019 sa konalo v poradí už druhé hodnotiace stretnutie H2020 projektu CONVERGE, ktoré tentokrát organizovali zástupcovia Centra Excelentnosti (R&D) na pôde spoločnosti Envien Group. Zahraniční partneri mali unikátnu možnosť nahliadnuť na proces výroby biopalív. Počas stretnutia sa účastníci navzájom informovali o výsledkoch

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

Mimoriadne úspešné stretnutie sa uskutočnilo 13.-14. mája 2019 vo Florencii v Taliansku, kde zástupca R&D spoločnosti ENVIRAL, a.s., participoval na prvom stretnutí hodnotiacom stav projektu CONVERGE v rámci programu Horizon H2020. Hlavným cieľom projektu je vývoj a validácia inovatívneho spôsobu premeny druhogeneračnej biomasy na metanol,

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa dňa 19. novembra 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu CONVERGE v Bruseli, Belgicko.

Cieľom projektu CONVERGE je zníženie výrobných nákladov bionafty na úroveň fosílnych palív za súčasného generovania negatívnych emisií.

http://www.fgatelier.sk