sipkadole

Bioetanol je biopalivo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a tým k ochrane životného prostredia.

Legislatívny rámec upravujúci výrobu a používanie biopalív tvoria Smernice EP a Rady, známe pod skratkami RED a FQD.“

Na výrobu sa vzťahujú aj prísne kritériá trvalej udržateľnosti, a tak vyhovuje systému pre trvalo udržateľné biopalivá ISCC DE, ako aj požiadavkám európskeho systému ISCC EU.

Na národnej úrovni boli európske smernice  transponované do Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v z.n.p.

Európskou smernicou určená hodnota emisií skleníkových plynov pre bioetanol je 43gCO2eq/MJ. Vďaka optimalizácii procesu spracovania našich produktov, už dnes dosahujeme pri výrobe Bioetanolu hodnotu emisií skleníkových plynov 30gCO2eq/MJ, čo predstavuje v porovnaní s fosílnym palivom cez 60% úspory emisií skleníkových plynov.

enviral iso9001

ISO 9001 certificate Enviral

Certificate GMP Enviral

GMP+B2 certificate Enviral

ISCC EU Enviral

ISCC EU certificate Enviral

SK BIO Enviral

SK BIO certificate Enviral

Certifikat kvality PL Enviral Eng

ITWL Poland certificate Enviral

uksup2

UKSUP attestation Enviral

http://www.fgatelier.sk