sipkadole

Bioetanol je biopalivo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a tým k ochrane životného prostredia.

Legislatívny rámec upravujúci výrobu a používanie biopalív tvoria Smernice EP a Rady, známe pod skratkami RED a FQD.“

Na výrobu sa vzťahujú aj prísne kritériá trvalej udržateľnosti, a tak vyhovuje systému pre trvalo udržateľné biopalivá ISCC DE, ako aj požiadavkám európskeho systému ISCC EU.

Na národnej úrovni boli európske smernice  transponované do Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v z.n.p.

Európskou smernicou určená hodnota emisií skleníkových plynov pre bioetanol je 43gCO2eq/MJ. Vďaka optimalizácii procesu spracovania našich produktov, už dnes dosahujeme pri výrobe Bioetanolu hodnotu emisií skleníkových plynov 30gCO2eq/MJ, čo predstavuje v porovnaní s fosílnym palivom cez 60% úspory emisií skleníkových plynov.

enviral iso9001

ISO 9001 certificate Enviral

Certificate GMP Enviral

GMP+B2 certificate Enviral

ISCC EU Enviral

ISCC EU certificate Enviral

SK BIO Enviral

SK BIO certificate Enviral

Certifikat kvality PL Enviral Eng

ITWL Poland certificate Enviral

uksup2

UKSUP attestation Enviral

Certyfikat jakosci ITWL

ITWL Poland certificate Enviral_Ethanol Energy

http://www.fgatelier.sk