sipkadole

Bioetanol je biopalivo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a tým k ochrane životného prostredia.

Legislatívny rámec upravujúci výrobu a používanie biopalív tvoria Smernice EP a Rady, známe pod skratkami RED a FQD.“

Na výrobu sa vzťahujú aj prísne kritériá trvalej udržateľnosti, a tak vyhovuje systému pre trvalo udržateľné biopalivá ISCC DE, ako aj požiadavkám európskeho systému ISCC EU.

Na národnej úrovni boli európske smernice  transponované do Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v z.n.p.

Európskou smernicou určená hodnota emisií skleníkových plynov pre bioetanol je 43gCO2eq/MJ. Vďaka optimalizácii procesu spracovania našich produktov, už dnes dosahujeme pri výrobe Bioetanolu hodnotu emisií skleníkových plynov 25gCO2eq/MJ, čo predstavuje v porovnaní s fosílnym palivom cez 70% úspory emisií skleníkových plynov.

V roku 2021 bol implementovaný systém environmentálneho manažmentu ISO 14001.

ENVIRAL skupina ISO 9001 SK 2022 2025

ISO 9001 Enviral 2022 - 2025

ENVIRAL skupina ISO 9001 SK 2022 2025

ISO 9001 Enviral Group 2022 - 2025

Certificate GMP Enviral

GMP+B2 certificate Enviral

ISCC EU Enviral

ISCC EU certificate Enviral

SK BIO Enviral

SK BIO certificate Enviral

uksup2

UKSUP attestation Enviral

Certyfikat jakosci ITWL

ITWL Poland certificate Enviral_Ethanol Energy

ITWL ENVIRAL 28102021 27102022

ITWL Poland certificate Enviral 27.10.2023

ENV ISO 14001 sk aj platn do 23112024

Enviral ISO 14001 23.11.2024

environmentlna politika podpis

Environmentálna politika

Politika kvality

Politika kvality

http://www.fgatelier.sk