sipkadole

Projekt EXCornsEED

„Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív.

 

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Iniciátorom tohto projektu bola DSR, ktorá pripravila počas leta 2017 projektový zámer a zostavila konzorcium. Hodnotitelia z EK mu po dôkladnom posúdení udelili špičkové hodnotenie (14,5 bodu z 15 možných) a projekt sa kvalifikoval na financovanie.

Celkový rozpočet projektu je 7,2 milióna eur a je financovaný z BBI-JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking), ktorá poskytne na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 4,3 milióna eur. Projekt odštartoval dňa 1.6.2018 a bude prebiehať počas nasledujúcich 42 mesiacov. Na jeho konci by mala byť vyvinutá technológia a pilotná jednotka na separáciu biologicky aktívnych látok a proteínov z vedľajších produktov výroby v spoločnostiach ENVIRAL, a.s. a Poľnoservis, a.s. Tieto látky sa budú ďalej využívať ako zložky potravín, kozmetických prípravkov a tzv. „zelených“ chemikálií.

clanok2

loga projektu

Projekt „Zvyšovanie kvalifikácie študentov stredných a vysokých škôl v spoločnosti Enviral, a.s.“

Spoločnosť Enviral a.s. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavreli dňa 4.6.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 177 462,00€ .

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia do 25 rokov veku. Cieľom projektu je získanie praktických skúsenosti, pracovných návykov a zručností z výrobných a pracovných postupov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa.

Vzdelávanie bude prebiehať počas letných prázdnin a v prípade študentov vysokých škôl aj v prestávke medzi zimným a letným semestrom, resp. počas semestra. Na základe hodnotenia ich práce, zručností a celkového prístupu k prideleným úlohám bude študentom ponúknutá možnosť zamestnať sa po ukončení ich štúdia v našej spoločnosti.

Projekt je realizovaný v období od 7/2018 – 6/2020 a je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

plagat projekt letna skola

 

Zmluva o poskytnutí NFP, PDF 2.8 MBhttp://www.fgatelier.sk