sipkadole

Projekt CONVERGE

Projekt CONVERGE získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 podľa dohody o grante č. 818135.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa dňa 19. novembra 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu CONVERGE v Bruseli, Belgicko.

Cieľom projektu CONVERGE je zníženie výrobných nákladov bionafty na úroveň fosílnych palív za súčasného generovania negatívnych emisií.

Predpokladom na dosiahnutie nevyhnutnej zmeny svetovej klímy si vyžaduje drastické zníženie emisií CO2. Cieľom projektu CONVERGE je znížiť emisie v sektore dopravy prostredníctvom inovatívneho procesu výroby bionafty s využitím odpadových produktov, tzv. druho-generačnej biomasy.

CONVERGE sa sústredí na výrobný proces, ktorý je o 12 % efektívnejší v porovnaní s existujúcimi systémami a súčasne o 10 % znižuje náklady bionafty. Projekt je zameraný aj na dostupnosť a spôsob využitia odpadovej biomasy vhodnej na získanie biopaliva, s ohľadom na lokálne dostupné odpadové a vedľajšie prúdy.

V centre záujmu projektu CONVERGE je päť prielomových technológií, ktoré spájajú najnovší vývoj v oblasti splyňovania vhodnej biomasy, výkonnejšiu separáciu prúdu syntézneho plynu, za súčasnej produkcie ekologického „zeleného“ CO2 pre negatívne emisie ako aj čistenie a kompresiu vodíka.

Na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa konzorcium združuje dve univerzity, tri výskumné centrá a päť spoločností v rámci Európe. Títo partneri tvoria celý procesný reťazec od zabezpečenia vhodnej biomasy až po výrobu bionafty. V novembri 2018 bol projekt spustený s cieľom demonštrovať novú technológiu v roku 2022. Projekt CONVERGE bude zahŕňať aj hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie, ktoré sa uskutoční v štyroch regiónoch v rámci Európskej únie.

Partnerská skupina pozostáva z Politecnico di Milano (Taliansko), TNO (Holandsko), Kemijski Institut (Slovinsko), Univerzita Babes Bolyai (Rumunsko), Hyet Hydrogen (Holandsko), Institutt for energiteknikk (Nórsko), Campa Iberia (Španielsko), Biorecro (Švédsko), Ca.Re. For Engineering (Taliansko) a ENVIRAL a.s. (Slovensko).

fotka projekt converge


Projekt EXCornsEED

„Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív.

 

Projekt EXCornsEED je financovaný z Bio Based Industries Joint Undertaking v rámci výskumného a inovatívneho programu Európskej únie Horizon 2020 pod grantovou zmluvou č. 792054.

Zástupcovia oddelení R&D a EFaVZ divízie strategického rozvoja (DSR) spoločnosti ENVIRAL, a.s. sa v dňoch 14. a 15. júna 2018 zúčastnili úvodného „Kick-off“ Meetingu k projektu EXCornsEED v Ríme. Spolu s ďalšími 12 partnermi z ôsmich európskych krajín a zástupcom BBI prediskutovali prípravu a následné kroky v rámci získaného projektu „Separácia, frakcionácia a izolácia biologicky aktívnych látok z kukuričného oleja a ďalších vedľajších produktov výroby biopalív”. Konzorcium okrem ENVIRAL, a.s. tvoria výskumné organizácie, spoločnosti zaoberajúce sa biotechnológiami a Sapienza Università di Roma, ktorá je zároveň aj koordinátorom celého projektu.

Iniciátorom tohto projektu bola DSR, ktorá pripravila počas leta 2017 projektový zámer a zostavila konzorcium. Hodnotitelia z EK mu po dôkladnom posúdení udelili špičkové hodnotenie (14,5 bodu z 15 možných) a projekt sa kvalifikoval na financovanie.

Celkový rozpočet projektu je 7,2 milióna eur a je financovaný z BBI-JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking), ktorá poskytne na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 4,3 milióna eur. Projekt odštartoval dňa 1.6.2018 a bude prebiehať počas nasledujúcich 42 mesiacov. Na jeho konci by mala byť vyvinutá technológia a pilotná jednotka na separáciu biologicky aktívnych látok a proteínov z vedľajších produktov výroby v spoločnostiach ENVIRAL, a.s. a Poľnoservis, a.s. Tieto látky sa budú ďalej využívať ako zložky potravín, kozmetických prípravkov a tzv. „zelených“ chemikálií.

clanok2


loga projektu

Projekt „Zvyšovanie kvalifikácie študentov stredných a vysokých škôl v spoločnosti Enviral, a.s.“

Spoločnosť Enviral a.s. a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavreli dňa 4.6.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 177 462,00€ .

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia do 25 rokov veku. Cieľom projektu je získanie praktických skúsenosti, pracovných návykov a zručností z výrobných a pracovných postupov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa.

Vzdelávanie bude prebiehať počas letných prázdnin a v prípade študentov vysokých škôl aj v prestávke medzi zimným a letným semestrom, resp. počas semestra. Na základe hodnotenia ich práce, zručností a celkového prístupu k prideleným úlohám bude študentom ponúknutá možnosť zamestnať sa po ukončení ich štúdia v našej spoločnosti.

Projekt je realizovaný v období od 7/2018 – 6/2020 a je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.

plagat projekt letna skola

 

Zmluva o poskytnutí NFP, PDF 2.8 MBhttp://www.fgatelier.sk