sipkadole

Verejné obstarávania

VÝZVA na predkladanie ponúk za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (§ 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „ZVO“) a zákazka s nízkou hodnotou (§ 117 ZVO).

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky IT techniky - dataprojektor, interaktívna tabuľa, externý HDD USB, myš, USB Flash disk, Notebook i5 15“ FHD, tlačiareň + skener + kopírka laserová farebná, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v bode 17 tejto výzvy - Opis predmetu zákazky tejto výzvy. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné, náklady na zaškolenie a všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky podľa tejto výzvy a v súlade s Prílohou č. 2 tejto výzvy).

Lehota na predkladanie ponúk: ponuky musia byť predložené do 8.7.2019 do 12:00 hod.

Lehota dodania predmetu zákazky: 31.07.2019

vyzva

Výzva na predkladanie ponúk ZsNH

vyzva form

ZsNH ENVIEN Formuláre a Zmluva
DOC súbor v ZIP súbore

zmluva

Kúpna zmluva medzi airo s.r.o. a Enviral, a.s. IKT

http://www.fgatelier.sk